Patientinformation

Information för dig som patient

 

Patientnämnden
Du kan, förutom till vårdcentralen, vända dig till regionens Patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Till patientnämndens förvaltning kan du vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad vård; landstingets hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden, privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal. Kontaktuppgifter hittar du under våra Länkar.

 

LÖF Personskadereglering
Om en skada inträffar och du behöver söka ersättning för denna, vänder du dig till Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Kontaktuppgifter till LÖF hittar du under våra Länkar, dit kan du också vända dig för mer information om vad försäkringen omfattar.

 

Socialstyrelsens tillsynsavdelning
Du kan vända dig till Socialstyrelsens tillsynsavdelning, avdelningen granskar så att vård och omsorg följer regelverket och påtalar brister i säkerheten för medborgarna. Socialstyrelsen granskar om den svenska vården och omsorgen uppfyller de uppdrag som de har enligt regelverket. Genom tillsyn kan Socialstyrelsen upptäcka och påtala brister i säkerheten vad gäller såväl enskilda människor som befolkningen i stort. Om man hittar brister ställs krav på verksamheterna att vidta åtgärder som eliminerar risker och missförhållanden.

 

Inspektionen för vård och omsorg
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tar över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. IVO utövar tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).


Den nya myndigheten ansvarar också för tillståndsprövning inom dessa områden, och tillsynsuppddraget omfattar även fortsättningsvis handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.
Hit kan man vända sig som patient eller anhörig om man vill klaga på vården.

 

Patientspärr

Patienter har möjlighet att spärra uppgifter i den sammanhållna journalföringen. En spärr innebär att andra vårdgivare inte får tillgång till uppgifterna. Det är bara den vårdgivare som satt spärren som kan häva den. Detta innebär att uppgifterna inte kan göras tillgängliga genom sammanhållen journalföring även om patienten samtycker till det i det enskilda fallet.


Begäran om spärr registreras i patientjournalen. En patient kan när som helst låta häva spärren. För att häva spärr satt inom vårdgivaren Region Skåne kan patienten antingen använda samma blankett som användes för att ansöka om spärr eller användas sig av ”Mina Vårdkontakter”. Patienten ansöker då om hävande av spärr.

 

Uppstår en nödsituation i patientens hälsotillstånd och vårdpersonal behöver ha omedelbar tillgång till elektroniska uppgifter kan spärren hävas tillfälligt, utan patientens samtycke, via så kallad nödöppning.

 

Synpunkter
Du är välkommen att kontakta vår vårdcentralschef Maja Gustafsson om du har synpunkter på vården eller behöver få hjälp och stöd. Vi vill gärna ha en ständig dialog med våra patienter och värdesätter alla förslag på hur vi kan bli bättre. 

Skriv gärna ett mail till vårdcentralchef Maja Gustafsson: 
Maja.Gustafsson@achima.se eller skicka ett vanligt brev till
Maja Gustafsson, Achima Care Roslunda, Errarpsvägen 3, 262 62 ÄNGELHOLM. 

 

 

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Vårdgarantin styr inte om du ska få vård eller vilken vård du ska få.

När du kontaktar vården görs en bedömning av vilket behov av vård du har och hur du kan få hjälp. Utifrån bedömningen kan du erbjudas till exempel ett besök eller så kan du bli hänvisad till en annan sorts vårdmottagning, som passar bättre. Du kan också få råd om vad du kan göra själv.

 

Så fungerar vårdgarantin

Detta gäller enligt den nationella vårdgarantin:

 • Kontakt med primärvården samma dag
  Samma dag som du söker vård ska du få kontakt med till exempel en vårdcentral. Kontakten kan ske till exempel genom ett telefonsamtal, ett besök eller ett videosamtal.

 • Inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal i primärvården 
  Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården inom högst tre dagar. Det är den vårdpersonal som du först har kontakt med som avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut.

 • Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
  Du ska få en tid för ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar, om du har fått en remiss för det. Samma tidsgräns gäller om du själv har sökt vård på en öppen specialistvårdsmottagning. Ibland kan specialistmottagningen välja att hänvisa dig till någon annan vårdmottagning.

 • Behandling påbörjad inom 90 dagar
  Efter det att läkaren tillsammans med dig har beslutat om en viss behandling, till exempel en operation, ska du få en tid för det inom 90 dagar

 Läs mer på 1177.

Personuppgiftsansvarig/dataskyddsombud


Achima Care är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter.


I enlighet med Dataskyddsförordningen har Achima Care ett dataskyddsombud (DSO), som har till uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.

 

Du kan läsa om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy här.

 

Information om Dataskyddsförordningen finns  på www.datainspektionen.se. 

Hit kan du vända dig

 

Achima Care Läkarhuset Roslunda

Errarpsvägen 3

262 62 Ängelholm

  

Achima Care är en privat vårdgivare som driver vårdcentraler i Kronoberg, Västra Götaland, Sörmland, Skåne och Västmanland samt en Rehabenhet i Skåne.

 

 

Huvudkontotor

Achima Care AB

Östra Prinsgatan 20

371 31 Karlskrona

 

info@achima.se

 

 

 

Telefonnummer: 0431 – 44 94 50
 

Hemsida: www.roslundavardcentral.se

 

 

Översätt till annat språk

Translate to other language 

Roslunda vårdcentral drivs av: